För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller även för föreningens egna hyresgäster samt andrahandshyresgäster.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar om reglerna inte följs. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen/hyresgästen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

1. Allmän aktsamhet och hänsyn

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom.
 • Kostnader för underhåll, städning och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • För allas trevnad tänk på att visa respekt och omtanke för dina grannar.
 • Om akut skada inträffar tag kontakt med styrelsen.

2. Allmän säkerhet

 • Kontrollera noga att alla dörrar går igen ordentligt efter in- och utpassering.
 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest en längre tid, gärna med telefonnummer där du nås utifall ev. vattenskada, inbrott osv inträffar under din frånvaro.

3. Störningar

 • För att vi alla skall trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från sin lägenhet. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen som t ex trapphus, tvättstuga samt tomtmark. Du har även ansvar för att dina gäster inte stör.
 • Hänsyn skall visas dygnet runt, men särskild hänsyn för nattro skall visas mellan 22.00 – 07.00 från söndag kväll tom fredag morgon och 23.00 – 09.00 från fredag kväll till söndag morgon.
  Exempel på saker som inte är tillåtna under nattron: Dammsugning, körning av disk- och tvättmaskiner, hög volym på stereo, tv eller bio hemma anläggning, reparationsarbeten, hopp och spring, skällande hundar mm.
 • Särskilt störande arbeten som t ex borrning skall ske mellan 08.00 – 18.00 på vardagar och mellan 10.00 – 17.00 på helger. Arbete på helgdagar får inte ske. Se information nedan angående arbetstider – Punkt 22 Förändringar i lägenheten!
 • Självklart vill man ha fest ibland. Om du vet med dig att det kan bli sent och högljutt bör du sätta upp en lapp i porten för att förvarna dina grannar.

4. Brandsäkerhet

 • Utrymningsvägar så som källargångar, trapphus och entré skall alltid hållas fria från lösa föremål.
 • Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare och att det är ditt ansvar att den fungerar, glöm inte att kolla batteriet med jämna mellanrum.
 • Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras i källarförråden.

5. Mattpiskning

 • Att skaka mattor ut genom fönstret eller balkongen är inte tillåtet.

6. Matning av fåglar

 • Matning av fåglar är inte tillåtet inom föreningens område på grund av att det riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur. Fågelfrön innehåller vissa ämnen, som gör att bekämpningsmedel ej biter på ex. råttor om de äter fröna!

7. Tvättstugan

 • Finns i 83´an. Särskilda ordningsregler finns anslagna där.

8. Föreningens informationstavla

 • Finns i tvättstugan. Där finner du kontaktinfo till styrelsen och fastighetsskötaren samt annan aktuell information.

9. Bokbytarhyllan

 • Finns i tvättstugan. När du har läst ut en bok eller veckotidning kan du lägga den där för att glädja någon annan. Passa samtidigt på att låna med dig en ny hem. Vi hjälps alla åt att hålla ordning.

10. Cyklar

 • Cyklar skall förvaras i cykelrummet i 83´an eller utomhus. De får inte stå i portuppgångarna eller i källargångarna.

11. Entré och portuppgång

 • Affischering är inte tillåtet utan styrelsens medgivande.
 • Rökning i portuppgången är inte tillåtet.
 • Här får inte finnas cyklar, barnvagnar etc. p.g.a. brandsäkerheten.

12. Tomten

 • Föräldrar ansvarar för att plocka upp leksaker, cyklar mm efter dagens slut.
 • Grillplatsen är till för samtliga boende. Fester som hålls där måste dock vara avslutade senast 22.00 söndagskväll – torsdagskväll och 23.00 fredag – lördag.
 • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till fläckar eller på annat sätt skadar fastigheten. Tänk på brandsäkerheten.
 • Du är skyldig att städa upp efter dig och dina gäster.

13. Husets exteriör

 • Det är inte tillåtet att fästa något på husets fasad utan styrelsens tillstånd.

14. Städdag

 • Gemensam städdag har vi 1-2 gånger per år. Dessa gemensamma insatser håller nere vår månadsavgift. Deltar du ej och ej har anmält att du kan åtaga dig någon uppgift på annan dag, kommer du att debiteras en avgift (År 2008 – 250: -/lgh).

15. Husdjur

 • Är välkomna att bo hos oss. Djurägaren är ansvarig för att plocka upp efter sitt husdjur. Du får ej lämna husdjur utan uppsikt i trapphuset eller ta med husdjuret till tvättstugan. Tänk på allergiker!
 • Äger du reptiler eller giftiga spindlar måste detta anmälas till styrelsen.

16. Källarförråden

 • Samtliga boende har tillgång till två förråd, ett stort och ett litet. De är till för att förvara personliga tillhörigheter. Undvik att ha stöldbegärlig egendom där.
 • Gångarna skall hållas fria från alla föremål.
 • Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förråden.

17. Tidningsinsamling

 • Behållare för tidningsinsamling finnas mellan 83’an och 85’an. Tömning sker var 14:e dag.
  Obs! Du får endast slänga tidningar och reklamblad.
  Ej kartonger, papperskassar, plastade papper o.dyl.

18. Andrahandsuthyrning

 • Kräver styrelsens skriftliga tillstånd.
 • Tänk på att du som hyr ut är fullt ansvarig under hela uthyrningsperioden.
 • Tänk även på att bostadsrätten måste vara försäkrad som bostadsrätt under uthyrningen.

19. Elektriska installationer

 • Alla fasta installationer skall vara utförda av behörig elektriker.
 • Inga förändringar får göras i proppskåp utan styrelsens skriftliga tillstånd.

20. VVS installationer

 • Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får utföras utan styrelsens skriftliga tillstånd.

21. Lägenhetsunderhåll

 • Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att se till att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta innefattar bl.a. målning, tapetsering och reparationer.
 • Du som medlem ansvarar för att åtgärda de skador som uppstår, oavsett om skadorna uppstått genom ditt eget vållande eller av någon utomstående.
 • Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kan bli mycket dyra och även drabba dina grannar och föreningen.
 • Vad som är ditt ansvar respektive föreningens ser du i föreningens nya (2007) stadgar § 32.
 • Ohyra i lägenheten skall omedelbart rapporteras till styrelsen.
 • Om en skada i en lägenhet ej åtgärdas av innehavaren, trots tillsägelse från styrelsen, har styrelsen rätt att begära tillträde till lägenheten för att på innehavarens bekostnad åtgärda skadan.
  OBS! Som hyresgäst gäller andra regler för bostadens underhåll och vad som får ändras.

22. Förändringar i lägenheten

 • Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvarorna i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det även krävas bygglov eller bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen INNAN du sätter igång. Vid arbeten då styrelsen kräver att anlita konsult för ett godkännande debiteras bostadsrättshavaren för kostnaden. Arbeten där väggar tagits bort, ändringar i VVS & el kommer arbetet besiktigas av byggnadsingenjör. Kostnaden för detta står lägenhetsinnehavaren för. Tänk även på att ta hänsyn till dina grannar när du utför störande arbeten i lägenheten.
 • Föreningen kräver att renovering av våtrum ska utföras av behörig hantverkare i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BKR, BBV), råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) samt Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).
 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker som finns registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Vilka tider får man arbeta med renovering?

Följande tider skall användas för renovering av din lägenhet. Detta för att inte störa din omgivning i större utsträckning än vad som behövs.

 • Det är bara tillåtet att arbeta kortare perioder mellan kl. 08.00 – 18.00 på vardagar och mellan kl. 10.00 – 17.00 på lördagar och söndagar. Under helgdagar får renovering som medför oljud inte ske.

Visa hänsyn mot grannarna och tänk på att ljud fortplantas genom väggar och tak. Kontakta alltid dina närmsta grannar för att meddela att arbete skall påbörjas och sätt även upp lapp i porten där arbete skall utföras samt portarna närmast. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågår, skriv även ditt telefonnummer.

Vid större ombyggnation i lägenheten så som bilning och större ingrepp i vägg liksom arbete som skapar mycket oväsen så ska arbete endast utföras vardag dagtid, för att arbetet skall störas så lite som möjligt. Arbete som medför bullerstörning får inte ske före 08:00 och efter 17:00 på vardag. Detta ska meddelas precis som ovan skrivet, senast en vecka innan arbetet påbörjas. Tänk på att viss typ av arbete kräver styrelsens tillstånd innan arbetet påbörjas.

Eventuell avstängning av vatten måste meddelas berörda lägenheter minst 24 timmar innan avstängning.

Hur hanterar jag byggmaterial och avfall?

Det är inte tillåtet att mellanlagra byggmaterial eller byggavfall utanför huset eller i portuppgången. Städa upp spåren efter dig när du transporterat byggmaterial eller avfall till eller från lägenheten.

Återvinningscentral finns i Bromma på adress: Linta Gårdsväg 16, 168 74, Bromma. För öppettider se stockholmvatten.se.

Färgrester, lösningsmedel och liknande får inte hällas i avloppet och inte heller i gatubrunnar utan ska skall lämnas till återvinningscentral eller miljöstation. Information om hantering av farligt avfall och olika inlämningsplatser finns på stockholmvatten.se.

23. Balkongen

 • Samma regler för ”nattro” gäller på balkongen som i lägenheten. D.v.s. mellan 22.00 – 07.00 från söndag kväll t.o.m. fredag morgon och 23.00 – 9.00 från fredag kväll till söndag morgon, skall det vara tyst. Övrig tid visar vi naturligtvis hänsyn till varandra.
 • Det är förbjudet att glasa in eller på annat sätt ändra exteriören på balkongen.
 • Du får sätta upp markis eller insynsskydd på kortsidan. Dock tillåts endast färger i gråskala (ej svart) eller beige toner (ej brunt).
 • Balkonglådor o.d. får endast hängas upp på insidan av balkongen.
 • Förbjudet att borra i tegelfasaden eller balkongplattan.
 • Det är förbjudet att använda grill – varken el eller kol.
 • Det är ej tillåtet att skaka mattor ut från balkongen.
 • Ej tillåtet att mata fåglar, då brödsmulor drar till sig råttor.

24. Försäkring

 • En försäkring för hyresrätt täcker inte de kostnader som du har ansvar för som bostadsrättsinnehavare. Det är därför mycket viktigt att du tecknar en hemförsäkring för bostadsrätt om olyckan skulle vara framme.

25. Avgift

 • Avgiften till föreningen betalas månadsvis och skall vara föreningen tillhanda via den ekonomiska förvaltaren senast förfallodagen. Betalning kan ske via autogiro.

26. Om du tänker flytta/sälja

 • Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum.

27. Förvaltning

 • Styrelsen har valt att anlita MBF, Mälardalens Bostadsrätts Förvaltning i Västerås, som ekonomisk förvaltare.
 • Någon teknisk förvaltare har vi inte anlitat utan valt att anlita olika entreprenörer för underhåll av bergvärmeanläggningen och tvättmaskinerna, trappstädning mm. Snöskottning, sandning samt städning av tvättstugan gör vi själva.

28. Delaktighet

 • Vi äger alla huset och tomten gemensamt och vi är alla delägare i föreningens tillgångar och skulder.
 • Styrelsen välkomnar alla initiativ och arbetsinsatser från medlemmarna som hjälper till att hålla kostnaderna nere.
 • Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller delta i någon arbetsgrupp, är du varmt välkommen att ta kontakt med styrelsen eller valberedningen.